Home Metodické centrum Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Přihlašte seVýuka žáků se SVP
Vše o inkluzi PDF Tisk Email
Artprogram - Výuka žáků se SVP
Napsal uživatel Administrator   
úterý, 26 srpen 2014 14:12

Výborné stránky o vzdělávání žák se speciálnímmi vzdělávacími potřebami:

 

http://www.inkluze.cz/

 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - metodika PDF Tisk Email
Artprogram - Výuka žáků se SVP
Napsal uživatel Administrator   
neděle, 17 červen 2012 17:48

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

III. METODIKA
tvorby a struktury individuálního vzdělávacího plánu

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje v souladu s příslušnými legislativními ustanoveními:

Dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. může ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

Dle § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.:

IVP se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy.

IVP vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka

IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka a je součástí dokumentace žáka.

Za zpracování IVP odpovídá ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.

IVP je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem.

Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje(!) dodržování postupů a opatření stanovených v IVP a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování stanovených opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy.

IVP obsahuje:

údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění,

údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria,

vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah; u žáka střední školy se sluchovým postižením a studenta vyšší odborné školy se sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných tlumočnických služeb a jejich rozsah, případně další úprava organizace vzdělávání,

seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných zkoušek,

jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

návrh případného snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává,

předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu,

závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření.

 

 

 
Vymezení pojmů vzdělávání žáků se SVP PDF Tisk Email
Artprogram - Výuka žáků se SVP
Napsal uživatel Administrator   
neděle, 17 červen 2012 17:47

 

                                             VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ
                        SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

                          (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 73/2005 Sb.)

                             I. VYMEZENÍ POJMŮ

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (školsý zákon), ve zněnípopzdějších předpisů a vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 147/2011 Sb).

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním:

Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.

Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.

Sociálním znevýhodněním je: rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy; nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova; postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Délku středního a vyššího odborného vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým žákům nebo studentům se zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky.

Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím znakové řeči. Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišťuje právo na vzdělávání s použitím Braillova hmatového písma. Dětem, žákům a studentům, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím náhradních způsobů dorozumívání.

Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření podle odstavce 2 považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.


Vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „speciální vzdělávání“) se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření:

Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním se pro účely této vyhlášky rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga2). Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb1), zajištění služeb asistenta pedagoga2), snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka.


Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uskutečňuje s využitím podpůrných opatření:

Podpůrnými opatřeními při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se pro účely této vyhlášky rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, didaktických materiálů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků.

 

 

 
Metodika postupu integrace dítěte mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami PDF Tisk Email
Artprogram - Výuka žáků se SVP
Napsal uživatel Administrator   
neděle, 17 červen 2012 17:44

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání.

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách.
Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání se pro účely této vyhlášky rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo jiná úprava organizace vzdělávání.

Aby mohl námi zpracovaný posudek obsahovat všechny potřebné údaje pro správní rozhodnutí (individuální nebo skupinová integrace - reedukační postupy, druh a stupeň postižení, doba platnosti atd.) je nezbytně nutné dodržovat jednotlivé body dle následující metodiky:

I. PRVOVYŠETŘENÍ

1) Škola nebo zákonný zástupce odešle písemnou žádost zákonného zástupce o vyšetření a pedagogické zjištění školy zpracované třídním učitelem, které obsahuje podrobně a výstižné vypracované jednotlivé předepsané části, zejména potom:

podrobný popis obtíží, při jaké činnosti se projevují, v jakém rozsahu (nestačí pouze uvést "potíže ve čtení", ale je nutné podrobně popsat druh těchto obtíží - např. inverze, dvojí čtení, čtení s porozuměním, vystižení detailů při reprodukci textu atd.),

jaká dosavadní preventivní opatření byla doposud realizována - zda již byly obtíže konzultovány s rodiči (vto. nabídky konzultace rodičů v PPP) výchovným poradcem, pedagogem zajišťujícím reedukaci na škole, pedagogicko-psychologickou poradnou, jaké formy podpůrného výukového programu (viz. bod 10 a 11 metodického pokynu MŠMT) a pedagogického působení byly zvoleny (jejich rozsah a efekt),

informace o spolupráci s dítětem, jeho aktivita ve výuce, výchovné obtíže, vztah k plnění školních povinností atd.,

podrobný popis spolupráce třídního učitele s rodiči (zákonnými zástupci), kvalita domácí přípravy, jaké metodické postupy byly rodičům doporučeny, zda byly dodržovány, jejich efektivnost,

informace, zda je dítě v péči jiných odborníků (psychiatr, psycholog, SPC, neurolog a pod.), případně doložit kopií odborné zprávy (má-li škola k dispozici).

2) Pedagogicko psychologická poradna na základě diagnostiky zaměřené na obtíže uvedené v pedagogickém zjištění zpracuje:

Psychologickou a speciálně pedagogickou zprávu, která je součástí spisové dokumentace klienta - pokud zpráva obsahuje údaje významné pro rodiče nebo školu, bude odeslána zákonnému zástupci žáka do místa bydliště, který ji v jednom vyhotovení předá kmenové škole; tyto zprávy jsou poté součástí osobní dokumentace žáka a jsou přísně důvěrným dokumentem, který zůstává k dispozici škole, na kterou žák dochází.

V případě diagnostiky specifické poruchy učení nebo chování, jejíž rozsah je indikací k zařazení dítěte do režimu speciálního vzdělávání formou individuální nebo skupinové integrace, zpracuje odborný posudek pro integraci dítěte mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podklad pro správní rozhodnutí ve věci zařazení do systému speciálního školství), který obsahuje veškeré náležitosti stanovené výše uvedenou směrnicí a metodickým pokynem. Tento posudek slouží řediteli školy pro vydání příslušného rozhodnutí. Posudek bude poradnou odeslán zákonnému zástupci žáka do místa bydliště, který jej v jednom vyhotovení předá kmenové škole spolu s vlastní žádostí o integraci.

3) Po vydání rozhodnutí o integraci žáka - zařazení do režimu speciálního vzdělávání zpracuje škola neprodleně dle pokynů v odborném posudku individuální vzdělávací plán (IVP) na příslušný školní rok, který musí být každoročně aktualizován a jeho obsahová správnost vždy potvrzena podpisem příslušného odborného pracovníka poradny, který je v posudku uveden jako odborný konzultant.

Pozn.: Sledujeme a dvakrát ročně vyhodnocujeme dodržování postupů a opatření stanovených v IVP, který je třeba předložit ke kontrole obsahové správnosti konzultantovi ihned po jeho zpracování a ne hromadně (např. na konci školního roku za celou školu) - kontrolu nelze provádět pouze formálně! Jednu kopii předá škola konzultantovi (je součástí osobní spisové dokumentace klienta).

4) O obsahu a průběhu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (příp. o průběhu reedukace) vede příslušný pedagog školy podrobný záznam, který je součástí osobní dokumentace žáka.

Pozn.: Individuální integrace neznamená individuální reedukaci (nápravu) - dle doporučení v odborném posudku se může jednat i o skupinovou práci s integrovanými žáky, pokud to dovoluje např. rozsah a hloubka specifické poruchy učení.

II. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ
(prodloužení platnosti posudku doporučujícího zařazení do režimu speciálního vzdělávání formou individuální nebo skupinové integrace)

1) Termínem kontroly se rozumí doba platnosti odborného posudku. Škola nebo zákonný zástupce odešle písemnou žádost zákonného zástupce o kontrolní vyšetření a pedagogické zjištění školy zpracované třídním učitelem a pedagogem zajišťujícím reedukaci, které obsahuje podrobně a výstižné vypracované jednotlivé předepsané části a jako přílohu podrobný záznam o obsahu a průběhu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (příp. o průběhu reedukace):

podrobné zhodnocení průběhu reedukace (všechny doposud využívané pomůcky, jaké byly užity speciální učební texty - autor, název publikace, rozsah stran), v jakém časovém rozsahu (datum zahájení, případně přerušení nebo ukončení reedukace) atd.,

podrobné informace o četnosti docházky dítěte na nápravu, vztah a přístup dítěte k reedukační činnosti (motivace, nezájem, spolupráce),

podrobné zhodnocení aktivní účasti rodičů na reedukaci (spolupráce s rodiči),

podrobné hodnocení efektivnosti reedukační činnosti s případnými připomínkami vyučujících ostatních předmětů do kterých zasahoval typ a rozsah poruchy učení, zhodnocení metodických postupů doporučených poradnou, možnost a efektivnost jejich realizace,

zhodnocení spolupráce pedagoga provádějícího nápravu a třídního učitele, aplikace nápravných postupů v běžné výuce,

zpracované celkové hodnocení školy se zaměřením na efekt a dopad reedukační péče na výsledky Žzp ve výuce - podmínkou úspěšné reedukace není pouze individuální péče po vyučování, ale i aplikace všech postupů v průběhu samotné výuky (vše viz. záznam o průběhu reedukace integrovaného žáka).

Pozn.: Zaslání kopií všech těchto podkladů ke každému dítěti by pro většinu škol neměl být problém již z toho hlediska, že jejich zpracování a průběžné vedení by v souladu s aktuální směrnicí, ale i minulým metodickým pokynem mělo být u každého integrovaného žáka již několik roků samozřejmostí. Zároveň doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost “závěrečným poznámkám“ (spolupráci s rodiči považujeme za neodmyslitelnou součást reedukační práce).

2) Pedagogicko psychologická poradna dle údajů v předložené dokumentaci (IVP, záznam o průběhu reedukace) a na základě diagnostiky zaměřené na obtíže uvedené v pedagogickém zjištění zpracuje v případě potvrzení diagnózy (specifické poruchy učení nebo chování, jejíž rozsah je indikací k zařazení dítěte do režimu speciálního vzdělávání formou individuální nebo skupinové integrace) odborný posudek pro integraci dítěte mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podklad pro správní rozhodnutí ve věci zařazení do systému speciálního školství), který obsahuje veškeré náležitosti stanovené výše uvedenou směrnicí a metodickým pokynem. Tento posudek slouží řediteli školy pro prodloužení platnosti příslušného rozhodnutí a je odesílán jako podklad k opětovným žádostem o navýšení normativu na OŠMS KÚ Moravskoslezského kraje. Posudek bude odeslán zákonnému zástupci žáka do místa bydliště, který jej v jednom vyhotovení předá kmenové škole spolu s vlastní žádostí o prodloužení doby integrace.

3) Po vydání rozhodnutí o prodloužení integrace žáka - pokračování v zařazení do režimu speciálního vzdělávání zpracuje škola opět dle pokynů v odborném posudku individuální vzdělávací plán (IVP) na příslušný školní rok, který musí být každoročně aktualizován a jeho obsahová správnost vždy potvrzena podpisem příslušného odborného pracovníka poradny, který je v posudku uveden jako odborný konzultant.

Pozn.: Sledujeme a dvakrát ročně vyhodnocujeme dodržování postupů a opatření stanovených v IVP, který je třeba předložit ke kontrole obsahové správnosti konzultantovi ihned po jeho zpracování a ne hromadně (např. na konci školního roku za celou školu) - kontrolu nelze provádět pouze formálně! Jednu kopii předá škola konzultantovi (je součástí osobní spisové dokumentace klienta).

4) O obsahu a průběhu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (příp. o průběhu reedukace) vede příslušný pedagog školy i nadále podrobný záznam, který je součástí osobní dokumentace žáka.

Vzhledem k našim dosavadním zkušenostem nelze bez výše uvedené dokumentace odborně posoudit všechny potřebné aspekty dané specifické poruchy a v zájmu dítěte nemůžeme nést zodpovědnost za doporučení k integraci a reedukační činnosti, která by nesplňovala svůj cíl, případně by mohlo dojít k akceleraci nárůstu potíží u jednotlivých žáků. Z tohoto důvodu jsme nuceni individuálně posuzovat jednotlivé případy i za tu cenu, že některá již doručená pedagogická zjištění budou školám vrácena k dopracování.

Dokumentace vedená a zpracovaná dle této metodiky odpovídá požadavku OŠMS KÚ Moravskoslezského kraje a měla by předejít případným problémům s poskytováním navýšeného normativu na integrované žáky, pokud požadavek na mzdové prostředky a ONIV (speciální pomůcky) bude v souladu s doporučeními v odborném posudku pedagogicko-psychologické poradny a obsahem IVP.

 

 
K semináři vzdělávání žáků mimořádně nadaných a se speciálními vzdělávacími potřebami 26.-27.4.2012 PDF Tisk Email
Artprogram - Výuka žáků se SVP
Napsal uživatel Administrator   
čtvrtek, 19 duben 2012 15:26

Vážení kolegové,

zasílám informace o posledním školení tak, jak jsem slíbila.

Školení proběhne v plánovaném termínu 26. - 27.4.2012 na Čeladné. Ve čtvrtek 26.4.2012 Vám bude přednášet (dle ohlasu jedna z nejlepších lektorek tohoto projektu) paní PhDr. Jana Swierkoszová společně se svou žačkou. Téma dislexie, ADHD a další témata, která Vás budou zajímat. V pátek 27.4.2012 bude přednáška ředitelky Pedagogicko psychologické poradny z Ostravy PhDr. Aleny Kostelné.

Jako bonus jsme pro Vás připravili návštěvu Dětské muzické školy v Ostravě 17.5.2012 v odpoledních hodinách.

Věřím, že Vás nabízené akce zaujmou a že se přihlásíte v hojném počtu.

Na setkání se těší Pavla Kovalová

 

Aktualizováno neděle, 22 duben 2012 17:34
 
«ZačátekPředchozí123456DalšíKonec»

Strana 1 z 6
 

Nejbližší události

The selected calendar(s) were not found in the database.

Návštěvnost tohoto portálu

dnesdnes61
včeravčera311
tento týdentento týden1715
tento měsíctento měsíc5959
celkemcelkem1382020